Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Наказ організаційно-мобілізаційного референта військового надрайону "Долина" "Тигра"
про проведення акції з руйнування польських пам'ятників та костьолів. 9 жовтня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 52, арк. 7.
Rozkaz "Tyhra", organizacyjno-mobilizacyjnego referenta wojskowego nadrejo-nu "Dolina"
o przeprowadzeniu akcji burzenia polskich pomników i kościołów. 9 październik 1943 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 52, s. 7.

<<< перелік >>>
На початок