Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Наказ ч. 12 командира загону ім. Богуна "Кліща" про заборону грабувати майно поляків. 20 листопада 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 6, арк.87.
Rozkaz nr 12 dowódcy zagonu im. Bohuna "Kliszcza" w sprawie zakazu grabieży mienia należącego do Polaków. 20 listopad 1943 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 6, s. 87.

<<< перелік >>>
На початок