Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок