Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Тимчасова інструкція організаційної референтури Крайового проводу ОУН
на західноукраїнських землях про польське питання. 7 вересня 1944 р.
ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 46, арк. 6.
Tymczasowa instrukcja referatu organizacyjnego Krajowego Zarządu OUN
na zachodnioukraińskich ziemiach odnośnie polskiego zagadnienia. 7 września 1944 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 46, s. 6.

<<< перелік >>>
На початок