Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Звіт групи "Богун" про роботу відділів за грудень 1943 р.
Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 33, арк. 151.
Sprawozdanie grupy "Bohun" z dzialałności oddziałów za grudzień 1943 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Równienskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 33, s. 151.

<<< перелік >>>
На початок